สุนัข

สุนัข พันธุ์สุนัข ขายสุนัข ซื้อสุนัข การเลี้ยงสุนัข ภาพสุนัข สัตวแพทย์แนะการรักษาสุนัข

ขายสุนัข ซื้อสุนัข

เลี้ยงสุนัข ฝึกสุนัข

สัตวแพทย์ทางสุนัข
สุนัข ศูนย์รวมข้อมูล พันธุ์สุนัข ขายสุนัข ซื้อสุนัข การเลี้ยงสุนัข ภาพสุนัข ตอบแนวทางรักษาและป้องกันโรคสุนัข โดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุนัข
ถามปัญหาทุกเรื่องเกี่ยวกับสุนัข เรายินดีเป็นแหล่งให้ความรู้โดย สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุนัข ที่นี่ สุนัข

พันธุ์สุนัข

สุนัข

พันธุ์สุนัข

พันธุ์สุนัข

สายพันธุ์สุนัข รวมข้อมูลสุนัขทุกสายพันธุ์ 

มาตรฐานแต่ละสายพันธุ์ พร้อมประวัติแต่ละพันธุ์

 

ขายสุนัข

ขายสุนัข

ขายสุนัข แหล่งประกาศขายสุนัข

ตามสายพันธุ์ และราคาต่างๆ

 

ซื้อสุนัข

สุนัข

ซื้อสุนัข แหล่งซื้อสุนัข

ตามมาตรฐานสายพันธุ์ ต่างๆ

 

การเลี้ยงสุนัข

การเลี้ยงสุนัข

การเลี้ยงสุนัข ตามสายพันธุ์สุนัขต่างๆ ให้เหมาะสมกับช่วงอายุ และสภาพร่างกาย

บ้านสุนัข อาหาร อาบน้ำตัดขน

 

ภาพสุนัข

ภาพสุนัข

ภาพสุนัข

รวมภาพสุนัขตามสายพันธุ์ต่างๆ

 

สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุนัข

สัตวแพทย์ทางด้านสุนัข

สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุนัข

ตอบปัญหาสุขภาพสุนัข ตามอาการและโรคต่างๆ

 

สุนัข

Zoological Classification of Demestic Dogs

Class: Mammals สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

Order: Carnivore สัตว์กินเนื้อ

Family: Canidae

Genus: Canis

Species: Canis familiaris สุนัขบ้าน

 
 

การจำแนกสายพันธุ์สุนัข

โดยมาตรฐานทั่วไปจะยึดตามหลักเกณฑ์ของสมาคม The American Kennel Club (AKC) ซึ่งAKC จะรับจดทะเบียนสุนัขจากทั่วโลก แล้วนำมาแบ่งกลุ่มตามลักษณะพันธุ์สุนัข   โดยอาศัยลักษณะประจำพัุ์นธุืของสุนัข ดังนี้ รูปร่าง ขนาด สีและขน และลักษณะการเคลื่อนไหว ทั้งนี้ยังนำเอาลักษณะการใช้งานของสุนัข มาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกสายพันธุ์สุนัขอีกด้วย

   
 

ปัจจุบันทาง AKC ได้จำแนกสุนัขออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้

 
 
สุนัขเกมกีฬา 1.สุนัขที่ใช้ในเกมกีฬา sporting dog group

ลักษณะเด่นคือ มีความกระตือรือร้นตลอดเวลา โดยเฉพาะมีสัญชาติญาณที่ดีมากขณะอยู่ในน้ำหรืออยู่ในป่า                              ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้เอง จึงมีการนำมาใช้ในการล่าสัตว์ เป็นสุนัขชี้ทาง Pointing ไล่ฝูงนก ใช้ให้สุนัขเก็บของ มีการนำสุนัขบางพันธุ์นำทางคนตาบอดได้ สุนัขในกลุ่มนี้ต้องออกกำลังการอย่างสมำ่เสมอ

สุนัขล่าเนื้อ 2. สุนัขล่าเนื้อ hound dog group

ลักษณะทั่วไปไม่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์มาก สุนัขในกลุ่มนี้สืบทอดสายพนธุ์มาจากสุนัขที่ใช้ในการล่าสัตว์ในอดีต แต่มีลักษณะเด่นที่คล้ายกันคือ มีเสียงหอนที่เป็นเอกลักษณ์ ดังนั้นผู้ที่เลือกจะเลี้ยงสุนัขกลุ่มนี้จึงควรทราบลักษณะประจำพันธุ์ในกลุ่มนี้ก่อน สุนัขหลายสายพันธุ์ในกลุ่มนี้มีการนำมา ฝึกหัดเพื่อการล่าสัตว์ หรือใช้ในการแข่งขันในลู่วิ่ง ซึ่งสายพนธุ์ของสุนัขในกลุ่มนี้มีจำนวน25สายพันธุ์

สุนัขใช้งาน 3.สุนัขใช้งาน working dog group

สุนัขในกลุ่มนี้สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วเฉียวฉลาด สามารถนำมาร่วมในกิจกรรมหลายอย่างได้ จึงเหมาะนำมาเพิ่อฝึกซ้อมใช้งาน สุนัขในกลุ่มนี้ได้รับการฝึกหัดสำหรับเป็น สุนัขระวังภัย gurd dog ,สุนัขนำทาง และสุนัขช่วยชีวิต อย่างไรก็ตาม สุนัขบางพันธุ์ในกลุ่มนี้ไม่เหมาะที่จะนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านที่มีบริเวณจำกัดเนื่องจากตัวมีขนาดใหญ่ สมาชิกในสุนัขกลุ่มนี้มีทั้งสิ้น 21สายพันธุ์

สุนัขเทอร์เรีย 4. สุนัขเทอร์เรีย terrier dog group

สุนัขกลุ่มนี้มีความแตกต่างกันตั้งแต่ขนาดไม่ถึง1ฟุตจนถึงขนาดความสูงขนาดใหญ่กว่า 3ฟุต ซึ่งนิสัยประจำพันธุ์มีความหลากหลาย เช่นบางพันธุ์หงุดหงิดอารมณ์เสียง่าย โดยแต่เดิสุนัขกลุ่มนี้ใช้จับหนูและล่าสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่สุนัขมีขนยาวลอนซึ่งต้องการดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ สมาชิกสุนัขกลุ่มนี้มีทั้งสิ้น28สายพันธุ์

สุนัขตุ๊กตา 5.สุนัขตุ๊กตา toy dog group

เป็นสุนัขตัวเล็ก น้ำหนักอยู่ระหว่าง1-18ปอนด์ (0.45-8กก.) สมาชิกของสุนัขกลุ่มนี้มีทั้งสิ้น 20สายพันธุ์

สุนัขทีไม่ใช้ในเกมกีฬา 6.สุนัขที่ไม่ใช้ในเกมส์กีฬา non-sporting dog group

เป็นสุนัขที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มใดได้เนื่องจากมีความหลากหลาย ทั้งขนาด ขน อุปนสัยเฉพาะตัว และลักษณะทั่วไป สมาชิกของสุนัขกลุ่มนี้มีทั้งสิ้น 18สายพันธุ์

สุนัขคุมฝูงสัตว์ 7. สุนัขคุมฝูงสัตว์ herding dog group

สุนัขกลุ่มนี้เดิมรวมกลุ่มอยู่กับสุนัขใช้งาน ใช้ประโยชน์สำหรับคุมฝูงสัตว์ เนื่องจากมีความสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของฝูงสัตว์อื่นได้ดี สุนัขกลุ่มนี้มีความฉลาดและเป็นมิตรกับเด็ก สมาชิกของสุนัขกลุ่มนี้มีทั้งสิ้น 17สายพันธุ์

สุนัขพันธุ์อื่นๆ 8. สุนัขพันธุ์อื่นๆ miscellaneous dog group

นอกจากนี้ยังมีพันธุ์สุนัขอีกหลากหลายสายพันธุ์ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในกลุ่มต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นของสมาคม AKC เช่นpolish lowland sheepdog ,plott hound ,german pinscher ,toy fox terrier เป็นต้น

   
 

การจำแนกสุนัขตามขนาดร่างกายของสุนัข แบ่งสุนัขได้3กลุ่ม

   
 

พันธุ์สุนัข ขนาดเล็ก

 
Beagle
Brussels Griffon 
Chihuahau 
Dachshund 
Jack Russel Terrier
Japanese Chin 
Maltese 
Miniature Pinscher
Pekingese 
Pomeranian
Poodle
Pug 
Schnauzer 
Silky Terrier 
West Highland 
Yorkshire Terrier
พันธุ์สุนัข ขนาดปานกลาง
American Cocker 
Bangkaew
Basenji
Basset Hound 
Bull Terrier
Bull Dog
Chow Chow
Dalmatian
French Bull Dog
Siberian Husky
Stafford Terrier 
Thai Ridgeback

 

พันธุ์สุนัข ขนาดใหญ่
 
Afghan Hound
Alaskan Malamute
Clumber Spaniel 
German Shepherd
Golden Retriever 
Labrador Retriever
Rottweiler 
Saint Bernnard 

 

 

 
 
 

สุนัข  Copy Right 2008 BY SU-NAK.com

ติดต่อ โอรักสุนัข ที่นี่ physiology007@hotmail.com